प्रकरण १ : सौंदर्यशास्त्राचे स्वरूप
प्रकरण २ : सौंदर्याविधानाचे स्वरूप : एक
प्रकरण ३ : सौंदर्याविधानाचे स्वरूप : दोन
प्रकरण ४ : आविष्कारवाद : एक : कांट
प्रकरण ५ : आविष्कारवाद : दोन : हेगेल ते कलिंगवूड
प्रकरण ६ : उत्पत्तिसिद्धान्त :एक
प्रकरण ७ : उत्पत्तिसिद्धान्त : दोन
प्रकरण ८ : सौंदर्यास्वादविचार
प्रकरण ९ : कला व नीती
प्रकरण १० : कला व सत्य
प्रकरण ११ : कला व रूप
प्रकरण १२ : उपसंहार ४५५
परिशिष्टे
कलाकृतीचे सत्ताशास्त्रीय स्थान ४७३
टिपा ४९०
निवडक ग्रंथसूची ५८८
परिभाषा-सूची ५९६
विषयसूची ६०२