मराठी शाब्दबंध (Marathi Wordnet)

मराठीतील शब्दगत संकल्पनांचा कोश (A Lexical Database for Marathi)
उदाहरणे (Example)

उदाहरणादाखल काही शब्द खाली दिले आहेत. त्यांवर टिकटिकवून त्यांच्या नोंदी पाहाव्यात. त्यांवरून शाब्दबंधाच्या मांडणीची कल्पना येईल.


This section give the examples in the Marathi Wordnet. The data entry process is an ongoing effort and not all the Marathi words are covered.


.

.