मराठी शाब्दबंध (Marathi Wordnet)

मराठीतील शब्दगत संकल्पनांचा कोश (A Lexical Database for Marathi)
प्रतिक्रिया Feedbacks
ह्या लोकांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया आहेत. येथे नुकत्याच नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया सर्वांत वर दिसतील. आवश्यक असेल तिथे प्रतिक्रियांना उत्तरे दिली जातील.
These are the feedbacks given by people. They are arranged such that the most recent feedback will be seen at the top. The replies to the feedbacks are given by us from time to time.


 (एकूण प्रतिक्रिया) Total Feedbacks:
623 

[पहिला First][मागील Previous][पुढील Next][शेवटचा Last]

620. नाव (Name): ???????
2006-03-21 16:43:03
क्रमांक (id): 6
प्रतिक्रिया (Comments):ज्या पानावर प्रतिक्रिया दिसतात ते पानही मराठीत असावे.
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
621. नाव (Name): ????
2006-03-21 16:37:15
क्रमांक (id): 5
प्रतिक्रिया (Comments):मस्तच आहे
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
622. नाव (Name): lata
2006-03-21 16:29:57
क्रमांक (id): 4
प्रतिक्रिया (Comments): साधन -- ज्याने किंवा ज्याच्या साहाय्याने एखादे काम होते"वाहन(हे) वाहतुकीचे साधन आहे
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 .

.