मराठी शाब्दबंध (Marathi Wordnet)

मराठीतील शब्दगत संकल्पनांचा कोश (A Lexical Database for Marathi)
प्रतिक्रिया Feedbacks
ह्या लोकांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया आहेत. येथे नुकत्याच नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया सर्वांत वर दिसतील. आवश्यक असेल तिथे प्रतिक्रियांना उत्तरे दिली जातील.
These are the feedbacks given by people. They are arranged such that the most recent feedback will be seen at the top. The replies to the feedbacks are given by us from time to time.


 (एकूण प्रतिक्रिया) Total Feedbacks:
676 

[पहिला First][मागील Previous][पुढील Next][शेवटचा Last]

620. नाव (Name): salil
2006-07-28 19:05:31
क्रमांक (id): 75
प्रतिक्रिया (Comments):सुंदर, देखणा, रूपवान, सुरेख - दिसायला चांगला असलेला "रामची बायको खूप सुंदर आहे" I think सुरेख has a higher frequency of usage than that of रूपवान. So I suggest: सुंदर, देखणा, सुरेख, रूपवान - दिसायला चांगला असलेला "रामची बायको खूप सुंदर आहे"
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
621. नाव (Name): salil
2006-07-28 19:04:54
क्रमांक (id): 74
प्रतिक्रिया (Comments):फार, खूप, आतोनात, अतोनात, पुष्कळ, प्रचंड, अपरिमित, अतिशय, गडगंज, चिक्कार, चिकार, भरमसाट, मुबलक, विपुल, मोप, � - आवश्यकतेपेक्षा अधिक "त्याच्याकडे फार पैसा आहे / धरणीकंपात लोकांचे फार नुकसान झाले." What is '�'?
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
622. नाव (Name): salil
2006-07-26 21:44:51
क्रमांक (id): 73
प्रतिक्रिया (Comments):थेट, सरळ, तडक - शक्य असलेले टप्पे अथवा क्रिया गाळून "इथून थेट घरी जा." Add 'परस्पर'
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
623. नाव (Name): salil
2006-07-26 21:42:30
क्रमांक (id): 72
प्रतिक्रिया (Comments):सरळ Adjective 2: Add 'भोळाभाबडा'
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
624. नाव (Name): salil
2006-07-26 21:42:19
क्रमांक (id): 71
प्रतिक्रिया (Comments):सरळ Adjective 2: Is the order of words in the synset according to the frequency of usage?
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
625. नाव (Name): salil
2006-07-26 21:42:08
क्रमांक (id): 70
प्रतिक्रिया (Comments):सरळ Adjective 2: Is 'निष्कपटी' ever used?
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
626. नाव (Name): salil
2006-07-26 21:41:58
क्रमांक (id): 69
प्रतिक्रिया (Comments):सरळ Adjective 2: Synset: should be broken up. Should 'निष्कपट' stand separately?
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
627. नाव (Name): salil
2006-07-26 21:41:46
क्रमांक (id): 68
प्रतिक्रिया (Comments):सरळ Adjective 3 Synset: Can 'आडवा' be added?
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
628. नाव (Name): salil
2006-07-26 21:41:26
क्रमांक (id): 67
प्रतिक्रिया (Comments):सरळ Adjective 3 Sentence: I could not follow it. It may be correct. Is it?
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
629. नाव (Name): salil
2006-07-26 20:47:09
क्रमांक (id): 66
प्रतिक्रिया (Comments):सरळ Adjective 4. ताठ, सरळ - न वाकलेला "तो ताठ उभा राहिला" Is this an adjective or an adverb? If it is an adverb, you could change the sentence to "तो ताठ आहे" or something better. How about adding सरळ Adverb 2. ताठ, सरळ - न वाकता "तो ताठ उभा राहिला"
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 .

.