2318* +M =nɮ +M ʴɷƦɮ * J֨<S ɮ {b֮M **1** **w*** +M ɴkɨ +M Eh ɨ * +M Pɶɨ ʴɷVxi **w** +M E{ɴi VҴx i ni * +M ɴǺk vʮiɪ **2** +M ɴVh +M xɮɪh * EhɴSx Sk nɴ **3** iE h xɽ +fvEɮ i * ɮi {ɪ{ɶ E M **4**


Oliұ MS +M Oliұ {fS +M +MS +vɪ