Resource Center For Indian Language Technology Solution

+vɪ 5

v

vɱIh

61 nx +ɴʽi, hV BE{`ҨMx BE + hɮ, h BEj V[hS |Eɮɺ v + hii [64]

]{ - ƺEi vS ɮ`Ҷ Ƥv ƺEi ɹi vS |Eh ɮ ` ɽk´S +ɽ {nʺr, ɨɺ C ix lɳ v ii {E Ci hª M{`S nx ɤnƨv ɮ`i |ɪ& v i xɽ ƺEi ɤnS ɮh ɮ`i ɮ +x i fi |ɨhɴɮ +ɽ i䴽 ƺEi vS ʽi ɮ` ʴtmªƺ +h +ɶ +ɽ ɨɺiұ vS ʽi {nʺrҨvұ vS ʽi{I ɮ`S n=]x +fvE ɽk´S +ɽ ƺEi {nʺriұ v ƺEiS +ɺɺ +ɶ +ɽi {ɮi ƺEi ɤn {n ɮ`i +ɱɴɮ iS vxES |ɪ&; ɮ`S o]x Mh i i䴽 ɮ`S o]x ƺEiiұ v{E H ɨʺE ɤnS +ɪɴƨv hɮ v S Eɪ i ʴɶ ɽiS i Jq ɮ`Ҩv Ciұ M{`S ɤnƨv v ɽv i xɽi ɮ` ɨɺiұ +ɪɴS v Eƽ lɳ ii; +h ɮ` {nʺrҨv Eƽ v +fii il{ ɮ`iұ v ɽiE {ɮ{ɺv +ɽi i䴽 +vɪi hɮ ɴ xɪɨ ƺEi ɤnƺƤvS i Vl Vl ɮ` =nɽh n +ɽi, il il i ɮ` ɹS o]x +{ɴnES i ɮ` {nʺrҨv E` Ehi xɪɨ Mi i Vlɱ Vl Mhi <DZ

v|Eɮ

62 v ix |EɮS +ɽi & ɮv, Vxɺv +h ʴɺMǺv

[ + ] nx +ɴʽi ɮS vҺ ɮv ˴f +S-v + hii

[ + ] V nx hS v i, i{E {ʽ h Vx +ɱ iɮ, iS vҺ Vxɺv ˴f -v + hii +li VxɺvҨv nֺɮ h Vx + ˴f ɮ +

[ < ] V nx hS v i, i{E {ʽ h Vɮ ʴɺM +ɱ, iɮ iS vҺ ʴɺMǺv + hii +li ʴɺMǺvҨv nֺɮ h ɮ + ˴f Vx +

vS {ʮɹ

63 ix |EɮS +xG ʴɴSx Eh{ڴ |lɨ +vɪi +h {f Ehi hª EiE {ʮʹE ɤnS +l {ɹ] Ex Mh +ɶ +ɽ i + &-

[ + ] ɮvҨv V䴽 nx ɮS VM {ʽS ɮ i, [65] hV nֺªS { i, i䴽 i ɮvҺ {ڴǰ{-v + hii

[ + ] ɮvҨv V䴽 nx ɮS VM nֺɮS ɮ i, hV {ʽS { i, i䴽 i ɮvҺ {ɮ{-v + hii

[ < ] <-< S VM B, =-> S VM +, -S VM + +h =-S VM + h, ɺ i i ɮS Mh h + hii hV <-< S Mh B; =-> S Mh +; +h = S Mh +xG + + i

[ < ] <-< S VM B, =-> S VM +, -S VM +h =-S VM h, ɺ =r + hii hV <-< S =r B; =-> S +; +h = S +xG =r

[ = ] BE hS VM V nֺɮ h i iɺ +n + hii |ɨh ɮ V Mh =r hx |Eɮ Miɱ i +n i hx iƺ +xG Mhn =rn + hii

[ > ] Ev Ev BJt hS ˴f +IɮS ɮ vS {[i i䴽 xɴx ɮi Zɱ䱪 hǺ ˴f +Iɮɺ +Mɨ + hii

[ ] Ev Ev <-< S VM , =-> S VM , -S VM +h =-S VM i ʴEɮɺ hn + hii

[ = ] Ev Ev , , , S VM +xG <, =, , = ɮ ii ʴEɮɺ |ɺɮh + hii

ɮv

ɴhnP

64 nx ɴh ˴f ViҪ ɮ BE{f BE + hV M{` +ɱ +i, i nq iSS ɴh nP ɮ i xɪɨS i{ɶұ &- [66]

[ + ] + +h + ɴh ɮS v =nɽh h|ɨh &-

+ + + = + Vɺ &- ֮ += ֮ɺ֮; ɮ += ɮɺɮ; ڪǺi, nxi <0 ɮ` =nɽh &- vֳIɮ, V[Iɮ, ֳIɮ <0

+ + + = + Vɺ &- n + +ɱɪ = nɱɪ; n{ɴʱ, nǺx, n&Ji, EɪǮƦ <0 ɮ` =nɽh &- EƦ += EƦɮ; E + + = E; vɮ += vɮɴ; Z{ += Z{ɳ; Eʮi += Eʮiɽ; <0

]{ - BE {ɮ{ɺv +ɽ S =nɽh xɴɳ ɮ`i ɮ +fii i ʴEh |Ehi {ɽɴ

+ + + = + Vɺ &- ʴt + +ɮƦ = ʴtɮƦ; ʴtɱɪ, VY ɮ` =nɽh &- V + + = V; V += Vɴ; { + +[ = {[; +ɶ + +ɴh = +ɶɴh; <0

+ + + = + ʴt + +l = ʴtl; ɹxiɮ, MM{h <0 {ڴǰ{ɺv +ɽ

[ + ] < < ɴh v =nɽh &-

< + < = < Vɺ &- Eʴ + = ESU; Ep, +ҹ], +vi, +ii <0

< + < = < Vɺ &- Eʴ + <Ƿɮ = Eҷɮ

< + < = < Vɺ &- ɽ += ɽҶ; Ҷ, {ɴiҶ <0

< + < = < Vɺ &- n + = nSU; {ɴiSU <0

[ < ] = + = = > Vɺ &- x + =n = xn; Mְiɴ, MְH, H <0

= + =f = > Vɺ &- Mְ + > =

> + = = > Vɺ &- + =rɮ =

> + > = > Vɺ &- + >Vi = Vi [67]

[ < ] - Ƥvx ƺEi =nɽhɽ ɮ`i +fi xɽ i= + h = ih, + BE =nɽh Ehi nii {h i `EhӺr i=h + ½ EɮH ʴE{ +ɽ i䴽 nP -S Vɰ xɽ =- nPi xɺɱɨֳ iS =nɽh +li ={ɱɤv xɽS

Mhn

65 + ˴f + S {f <, <, =, >, , = ɮ +ɱ +i nS VM

nֺªS Mhn i Vɺ &-

<Ƿɮ + = <ǷɮSU

Mh += Mh ɮ` =nɽh &- M += M

+ = SU; l + <] = l]; +=

ڪ + =n = ڪxn ɮ` =nɽh &- ɮ + ={Sɮ = ɮ{Sɮ

MM + =iɽ = MMiɽ; vɮ + =h = vɮh

ɨp += ɨpΨ ɮ` =nɽh &- BE + >x = BEx +li BEh

MM += MMΨ

n + ʹ nι; ɨι ɽ + ʹ = ɽι; Vι

+ =Eɮ = iɴɱEɮ

]{ - =-ƤvS v ɮS CSi, Vɴɳ Vɴɳ xɽS ] iɮ Sɱ iɴɱEɮ =nɽh iɮ Ehx xʴɱS ni

+{ɴn - += ; +I + >ʽx = +Iʽh; | + >f = |f;

n + h = nh; J + i = Ji <0

B - + - +n

66 + ˴f + S{f B ˴f B +ɱɺ i nS VM B +n i; +h + ˴f + +ɱɺ nS VM + + +n i =nɽh &-

BE + BE = BEE ( ƺEi ); BEE BEE ( ɮ` )

n +=

ɽ + BExi = ɽExi; n, ɴl <0 ʴt += ʴtɪ [68]

ɴ + +v = ɴv ɱ + +iE = ɱiC

MM + +P = MMP + +nɪ =

+{ɴn 1 &- + ˴f + S {f +` ɤn +ɱ +i, + ˴f + + E{E +n i Vɺ &- ˤɤ + +` = ˤɤ`, ˤɤ`; +vɮ + +` = +vɮ`, +vɮ`

+{ɴn 2 &- ɮ`i |Ei lɳ {ɮ{ɺv i Vɺ &- BE + BE = BEE; BE + BE] = BEE]; ]ɮM + B = ]ɮM; M, Eɳ; P + +] = P]; Ƥ + +[ = Ƥ[;+ + =; E + + = E; ɺ + +i = ɺi, <0

hn

67 <-<, =->, , = S{f Ehiɽ +ɴh hV ʴViҪ ɮ +ɱ +i iS VM hn i; hV <-< q ; =-> q ; -q ; +h =-q +n i =nɽh &-

[ + ]

|i + +l =

|il;

xn + +{h =

xt{h

+fi + +xn =

+ixn;

M + +xn =

Mxn

+fi + =kɨ =

+ikɨ;

n + =il =

n䴪il

r + =

rΨ;

xn + =

xtΨ

|i + BE =

|iE;

n + =

n䴪ɪ

i + +P =

iP;

n + +nɪ =

n䴪nɪ

[ + ]

x

+

+xiɮ

=

xiɮ;

ɸ

+

+l

=

ɸ´l

i

+

+ɦɺ

=

iɦɺ;

v

+

+

=

v (CSi),vִ ɮ` =nɽh +ɽ

+

=

MδSU;

+

=

MִǶ;

+x

+

Bh

=

+xh;

+

=

MִǷɪ

+

+P

=

MִP;

vx

+

+nɪ

=

vxnɪ [69]

[ < ]

{i=

+

+l

=

{jl;

i=

+

=

jSU

i=

+

+xn

=

jxn; <0 <0

[ < ]

=

+

+Ei

=

Ei

+ - +ɪ - + - +ɴ - +n

68 B, B, +, + S {f Ehiɽ ɮ +ɱ iɮ iS VM +xG +, +ɪ, +, +ɴ + +n >x iS +iS ˴f Vxi {fұ ɮ ʨɳi =nɽh &-

x

+

+x

=

xɪx

M

+

<Ƿɮ

=

Mɴҷɮ

M

+

+x

=

Mɪx

x

+

=

xʴE

{ɮ{, {ڴǰ{

69 ɮ`Ҩv hV xɴɳ ɮ` ɤnƨv ɽv {ɮ{ɺv i + ɮ MiɱS +x iS Eƽ =nɽh n +ɽi +hJ =nɽh &-

x={ + B = x={; + < = Pɮ; i + >x = ix; E + >x = Ex;

M + > = M; <0

70 Ev Ev ɮ`i {ڴǰ{ɺv i; hV V nx ɮS v ɴɪS +i, i{E nֺªS { >x i nS VM H {ʽS ɮ =i Vɺ &-

Ei + BE = EiE ( ˴f EiE + { i ); BE + BE = BEE ( ˴f BEE, BEE +ӽ { ii ); Eʮi += Eʮi; <0

[ + ] {ʽ ɤnxiS ɮ +xxʺE +iƽ Ev Ev {ڴǰ{ɺvS i Vɺ &- Eƽ + + = EƽӺ; SMɱ + + = SMɱ; <0

Vxɺv

ɨx xɪɨ

71 +P + P Ehiɽ +Pɴh{f Ehiɽ Pɴh +ɱ +i +PɴhS VM iS Miұ xn +{|h h i Vɺ &-

C

+

=

ʺSSi

+

+xn

=

ʺSSnxn

nC

+

ʴVɪ

=

nMVɪ

i

+

+Sɮ

=

nSɮ

+S

+

+i

=

+Vi

+{

+

V

=

+V

+S

+

+n

=

+Vn

{

+

+xi

=

֤xi [70]

]

+

ʮ{

=

b{

|ɴ=

+

=

|ɴ=]Eɱ

]

+

+xx

=

[xx

<0 <0

72 +P + +P Ehiɽ +Pɴh{f Ehiɽ +Pɴh +ɱ +i {ʽS VM iS Miұ ɺ +{|h h i Vɺ &-

C

+

{i

=

C{i

{=lE

+

Eh

=

{=lCEh

ʮi

+

{i

=

ʮi{i

ii

+

ii

=

iki <0 <0

73 P +P Ehiɽ +xxʺEiɮ Pɴh Vx{f +Pɴh +ɱ +i {ʽɤq iS Miұ ɺ +{|h h i Vɺ &-

ɮn

+

=

ɮiEɱ

Iv

+

i=

=

Ik=

EE֦

+

|i

=

EE{|i

Iv

+

{{ɺ

=

Ii{{ɺ <0

74 P + P Ehiɽ +xxʺEiɮ Pɴh Vx{f PɴhS +ɱ +i {ʽS VM iS Miұ xn +{|h i Vɺ &-

Iv

+

ɪ

=

In¦ɪ

ɮn

+

i

=

ɮoi

ɮn

+

=i{ɱ

=

ɮni{ɱ

<0 <0

]{ 1 - ɮұ Sɮ ( 71 - 74 ) xɪɨ ɴix +xi S, +h V ƺ C + ɨVɴ =nɽh &-

S

+

{i

=

C{i ( ˴f Sɺ{i + { i)

S

+

=

MMְ

n

+

+Ƥɮ

=

nMƤɮ

n

+

=

nC{ɱ

iV

+

{H

=

iC{H

]{ 2 - VxɺvS ɨx xɪɨ i ʴɶ xɪɨ {f n|ɨh &-

ʴɶ xɪɨ

75 {ɶɮ + +xxʺE {ɶɮ hV MǪ Vx{f +xxʺE Vx +ɱɺ {ʽS VM iSS Miұ +xxʺE Vx i; ˴f ɮұ xɪɨ|ɨh v i il{, +xxʺE Vx Vi i +S { ʴɶ |Sɮi +ɽi =nɽh &-

]

+

ɺ

=

˴f

[¨ɺ

( +E 71 )

C

+

x

=

R¨x

˴f

Mx

ii

+

x

=

ixx

˴f

isx

[71]

ii

+

xɪx

=

izɪx

˴f

inxɪx

Mɴi

+

=

Mɴzɨ

˴f

Mɴnxɨ

VMi

+

xl

=

VMzl

˴f

VMnxl

]{ - {ɮi +xxʺEx +ɮƦ hɮ |iɪ{f +ɱ +i H 75- xɪɨS Mi; Mɱ xɪɨ|ɨh hɮ { |Sɮi xɽ Vɺ &-

+{

+

ɪ

=

C

+

ɪ

=

R¨ɪ

Si

+

ɪ

=

Sxɪ

=n

+

ɪ

=

=xɪ ( S =hɪ + BE { i )

76 i-M + S-M, ]-M, , i-Miұ Vx{f S-Miұ ˴f ]-Miұ h, ˴f +ɱɺ {ʽS VM {fұ hS i {ɮi U, Z, ], f ɽ|h h +ɱɺ {ʽS VM {fS +{|h h, hV S, V, ], [ h, +xG ii VxɺvҨv {ʽ ɽ|h VxS VM inxְ{ +{|h VxS i, + xɪɨ +ɽ =nɽh &-

ii

+

Sʮj

=

iSSʮj;

i

+

Vx

=

VVx;

ii

+

Uj

=

iSUj;

ɮn

+

ZZɴi

=

ɮVZZɴi

ii

+

]E

=

i^E;

Mɴi

+

=

Mɴbbɰ;

ڦ=i

+

fCE

=

ڦ=bfCE

Mɴi

+

ұ

=

Mɴɱұ;

־i

+

ɦ

=

־ɦ;

VMi

+

ɪ

=

VMɱɪ

77 +xxʺEiɮ {ɶɮ + +xxʺEiɮ {ɶɮ Vx{f ( ɮ, +i&l, +xxʺE h ˴f -Eɮ {E Ex H + ) -Eɮ +ɱɺ -S U ʴE{Ex i il{, U-EɮH {S ʴɶ |Sɮi +ɽ hx {fұ =nɽhi nֺɮ E{E { n xɽ Vɺ &-

i

+

ʶɹ

=

SU;

ɮn

+

=

ɮSU^;

=i

+

=Jɱ

=

=SU=Jɱ;

Si

+

H

=

SSUH;

i

+

ɮ

=

SU;

<0 <0

78 -q ɽ|h {ɶɮ v >x |{i Zɱ䱪 ƪH Vxi {ʽ Vx xn +{|h ( M, V, [, n, {E Ehi BE ) +x [72] nֺɮ + iɮ -q Ev Ev iS Miұ xn ɽ|h h i =nɽh &-

S

+

ʮ

=

Mʮ ˴f MPʮ;

]

+

i

=

[½i ˴f bfi;

<ǹi

+

x

=

<ǹn½x ˴f <ǹrx;

=n

+

h

=

=n½h ˴f =rh

Vx

+

+Y

=

VY;

Vx

+

M=

=

VM=;

κix

+

nxi

=

κinxi;

κix

+

=

ixp;

|hx

+

j

=

|hɨj;

vxx

+

i

=

vxi

80 x-q h BES ɤni x-S M , ˴f +ɱɺ x-S h i nS v E-M ˴f {-M iұ Vx, ɮ, , , , , ʴɺM, ˴f x ˴f {ɺx Zɱ +xֺɮ +ɱ iɮ Sɱi; {ɮi iSɨv ʶɴɪ x-S h i xɽ; iɺS x Vx ɤnxi +i iS h i xɽ =nɽh &-

ɹ

+

+x

=

ɹh;

+

+x

=

h;

I

+

+x

=

Ih;

+

+x

=

h <0

{ɮi Sx, ɨx <0 `Eh x-S h i xɽ

]{ - ɺiʴE BE ɤn xɺiƽ Ev Ev x-S h i Vɺ &-

ɨ

+

+x

=

ɨɪh;

+

+x

=

xɮɪh

81 + ɮ, Vx -Eɮ{f ɮ +ɱɺ i ɮ i -Eɮi ʨɳx Vi; Vx +ɱɺ -q i VxS Miұ +xxʺE Vx i, ˴f -S { Ex iS Mɱ +Iɮɴɮ ˤn nii Vɺ &-

ɨ

+

+{i

=

ɨ{i;

ɨ

+

Mi

=

RMi ˴f Mi;

BE

+

BE

=

BEE;

ɨ

+

i{

=

xi{ ˴f i{

+{ɴn &- ɨ + V = ɩV (]) ɤni -S { Ex Mұ -ɮ ˤn nhS Sɱ xɽ

82 -q +-+ Jұ Ehiɽ ɮ, E-M, +i&l, +h [73] iұ Ehiɽ h{f |iɪS, ˴f -q +ɱ, +ɱɺ iɤq i Vɺ &-

|i

+

M

=

|iɹM;

x

+

ʺr

=

xʹr;

+x

+

M

=

+xֹM;

ʴ

+

ɨ

=

ʴɹɨ

[ + ] {ɮi V ƺEi vii |lɨ +x {f ˴f +i, i vi{ɺx xPɱ ɤn {ڴH h{f +ɱ +i -S i xɽ Vɺ &-

ʴ

+

ɮh ( =-vi )

=

ʴɺɮh;

ʴ

+

ih ( i=-vi )

=

ʴɺih;

+x

+

ɮh ( =-vi )

=

+xֺɮh;

ʴ

+

M ( =V-vi )

=

ʴɺM

83 U-q SU ½ ɮ{f U +ɱɺ i uk i, {ɮi nx ɽ|h hS MM i xɽ ( +E 76 {ɽ ) hx iɤq SU i Vɺ &-

+= + Uj = +ɸɪSUj; <0

[ + ] + +h +ɪxiɮ U +ɱɺ iɤq SU i; +h Ev Ev nPǺɮ{f U +ɱɺ iɤqɽ SU i Vɺ &-

+ + Unx = +SUnx; SU

I += IUɪ ˴f ISUɪ

84 +x-vɱ x +x {f Ehiɽ h +ɱ +i +xi x-q i {ɮi j, { ɤn +ɱ +i x-q = >x vxɪɨ|ɨh +

( + + = = + ) + { i Vɺ &-

+x

+

Mh

=

+Mh;

+x

+

J

=

+J;

+x

+

j

=

+j;

+x

+

{

=

+{

85 Vxxi ɤniұ n ɮ`Ҩv Eƽ ƺEi Vxxi ɤn +ɱ +ɽi {E Eƽ ڳ |i{nE, Eƽ ʴɦHªxi { +h Eƽ +ɪ +ɽi =n0 &- Mɴx, ʴux, Ҩx, iɺi, +Ei, EnSi, ˴fSi, CSi <0 ƺƤvS xɪɨ + &-

[ + ] {E |i{nEƺ ʴɦH|iɪ Mh{ڴ iƨv +i + ʨɳi, hV i +Eɮxi >x +Eɮxi ɤn|ɨh Sɱii Vɺ &- Mɴxɱ, ʴuxS <0 [74]

[ + ] Vxxi ɤnS {f S r ɤnM +ɪ +ɱ +i iS +xi Vxxi + +Mɨ i Vɺ &- ʴuxS, +liS, EnSiS, +EiS, CSiS <0

ʴɺMǺv

86 ʴɺM + S-U, ]-`, i-l ʴɺM{f S, U, ], ` ˴f i, l +ɱɺ ʴɺMS VM i; +h ʴɺM{fұ Vx S ˴f U +ɱɺ -S i, +h ] +ɱɺ -S i =nɽh &-

+v&

+

=

+vɺiɱ;

x&

+

=

xSɮ;

+v&

+

=

+vɶUʴ;

SI&

+

iV

=

SIֺiV;

ɨ&

+

]Ei

=

ɨɹ]Ei;

<0 <0

87 ʴɺM + , , ʴɺM{f , ˴f +ɱɺ ʴɺM iɺS ɽi, ˴f iɤq {fұ h i Vɺ &-

n&

+

ɺx

=

n&ɺx ˴f nֶɺx

+v&

+

κiE

=

+v&κiE ˴f +vɺκiE

88 ʴɺM + C-J, {-{f ʴɺM{f C-J ˴f {-{f +ɱɺ ʴɺM iɺS ɽi hV v i xɽ Vɺ &- V&Eh, +v&{ix <0

[ + ] <Eɮ{f =Eɮ{f |iɪʦz ʴɺM +x {f C-J ˴f {-{f +ɱɺ ʴɺMǤq |ɪ& i Vɺ &-

x&

+

Eɮh

=

xɹEɮh;

n&

+

Ei

=

nֹEi;

x&

+

=

xɹ;

n&

+

|Ei

=

nֹ|Ei

+{ɴn &- n& + J = n&J; x& + {I = x&{I

[ + ] Eƽ ɤni ʴɺMǤq -Eɮ i Vɺ &-

iɮ&

+

=

iɮEɮ;

{֮&

+

Ei

=

{֮Ei;

xɨ&

+

=

xɨɺEɮ;

&

+

E

=

ɺE;

ɶ&

+

E

=

ɶɺE;

+&

+

=

+ɺEɮ

89 +& + +, P Vx +&-{f + ˴f Pɴh Vx +ɱ +i +&-q + i

+v&

+

nx

=

+vnx;

+v&

+

J

=

+vJ;

V&

+

Mh

=

VMh;

x&

+

=k

=

x=k;

x&

+

l

=

xl;

x&

+

Mi

=

xMi [75]

90 ʴɺMǤq ʴɺMS M + ˴f + Sʶɴɪ i Vɺ &-

ʽ&

+

=

ʽuɮ;

x&

+

=

xɱǦ;

n&

+

+i

=

n֮i;

x&

+

+iɮ

=

xɮiɮ

[ + ] {ɮi {fұ Pɴh +ɱ iɮ ʴɺMS Zɱ { {ɴi, +h iS {`ҨM Vɮ ½ ɮ +ɱ iɮ i nP i Vɺ &- x& + = xҮ; x& + nx = xҮnx; <0

[ + ] Ev Ev ʴɺMS M + ɮ +xɽ ʴɺMS Zɱ +fi

Vɺ &-

{x&

+

Vx

=

{xVx;

+xi&

+

Mi

=

+xiMi; <0

91 ʴɺMDZ{ +-{f +-ʶɴɪ nֺɮ ɮ +ɱɺ ʴɺM j xɽӺ i Vɺ &- +i& + B = +i B |ɨh ʴɺMS { >x Vɴɳ Vɴɳ +ɱ䱪 ɮS ( + +h B ) {x v i xɽ

92 -q ʴɺM +xi -q ʴɺM i, hx ʴɺMǤqS ɮұ xɪɨ -Eɮɺ M +ɽi ɮұ xɪɨiұ ʴɺMS =nɽhiɽ Eƽ `Eh ( =n0&-

+vɺ = +v&; xɺ = x&; <0 ) ڳS +ɽ iYƺ ES +hJ =nɽh &-

+

ʴEɮ

=

x&

+

ʴEɮ

=

xʴEɮ

iVɺ

+

{V

=

iV&{V

SIֺ

+

ʴɹɪ

=

SI&

+

ʴɹɪ

=

SIδǹɪ

Viɺ

+

ɺj

=

Vi&

+

ɺj

=

Vi&ɺj

93 - q ʴɺM +xi -qɽ ʴɺM i {ɮi +xi -S {f +P h +ɱ +i 88- xɪɨ|ɨh v i, +h Pɴh +ɱ +i iɺS ɽx 90- xɪɨ|ɨh v i Vɺ &-

|iɮ

+

=

|i&Eɱ;

+xiɮ

+

Eh

=

+xi&Eh;

|iɮ

+

v

=

|i&v;

+xiɮ

+

=

+xi&{֮;

{xɮ

+

=H

=

{xɰH;

{xɮ

+

Ih

=

{xɮIh

Sx - ƺEi vS |Eh E޹hɶɺj M[ S xɴx Ehi SMɱ n +ɽ iVɴɰxS |ɺii +vɪ ʱʽ +ɽ [76]