Resource Center For I ndian Language Technology Solution

+vɪ 2

hS MEh

MEh +xE ik´ƺ - +lɴ xɪɶɺjS ɹx, nE vɨȺ - +xֺɰx Eʮii |lɨ ɴ hS BEj, xiɮ H ɮS, xiɮ H VxS MEh lG {f n +ɽ

ɮ - VxS MEh

23 =SSɮS Eɨ JS xɮxɮɳ MS hȺ ʴɶ ni Mi xɮxɮɳ Mƺ lx hii

24 lxɦnx hS V M ii i&-

E` - ʴɶEx E` lx{ɺx VS =SSɮ i i&-

+, +, C, J, M, P, R, +h ʴɺM

iɱɴ - ʴɶEx iɱ lx{ɺx VS =SSɮ i i&-

<, <, S, U, V, Z, \, +h

vx - ʴɶEx v lx{ɺx VS =SSɮ i i &-

@, ], `, [, f, h, , +h

ni - ʴɶEx ni lx{ɺx VS =SSɮ i i&-

=, i, l, n, v, x, +h

+` - ʴɶEx +` lx{ɺx VS =SSɮ i i&-

=, >, {, {f, , ,

+xxʺE - ʴɶEx xʺE lx{ɺx VS =SSɮ i i&-

R, \, h, x, +h ˤn

E`iɱɴ - ʴɶEx E` +h iɱ n{ɺx VS =SSɮ i i&-

B, B

E`` - ʴɶEx E` +h +` n{ɺx VS =SSɮ i i&

+, +

ni` - ʴɶEx ni +h +` n{ɺx VS =SSɮ i i&-

niiɱɴ - ʴɶEx ni +h iɱ n{ɺx VS =SSɮ i i&-

S, V, Z ( =SSɮ xɴɳ ɮ` +ɽ ) [24]

]{ 1 - +xxʺES vɮh lx ɴɰx R, \, h, x, S |iES V Mɳɱ ʴʶɹ] lx +ɽ, iʶɴɪ i ɴS BE xʺE vɮh lx +ɽ, hV i |iES nx nx lx +ɽi =P[ +ɽ i|ɨhS ɴ ɮ +xxʺE ii Vɺ&- +, <, =, j, =, B <0

]{ 2 - S, V, Z & uʴv =SSɮ iɺS S, V, Z S iɱɴ niiɱɴ + nx =SSɮ +ɽi ƺEi, ɮ, Vɺ&- Sp, Uɪ, MS, MֱVɮ, VVV <0 r ɮ` ɤni iɱɴ =SSɮ {[i xɽ, iɮ Eɳ niiɱɴ +fi + Eh ɨV xɪ r ɮ` ɤnƨv iɱɴ niiɱɴ nx =SSɮ +fii S{ɳ, SƤ, Sɨh, ViE, Vf, Z{, Z <0 ɤni iɱɴ; +h SɨS, V, Vƴ<, ZM[, Z[ <0 ɤni niiɱɴ =SSɮ +ɽ =P[ +ɽ Vɱn, Vf, Vl <0 Eƽ l[ɶ ɤni BES VM nx =SSɮ nii, hV ɤniұ V-S nx |EɮS =SSɮ Ehɮ E +fii iiɱ ii nɴɮ iɱɴ EEhi niiɱɴ =SSɮE[ ʴɶ |ɴ=k ni

]{ 3 - niiɱɴ U ɪES hi ɤnɨv U-S =SSɮ Ev Ev niiɱɴ Zɱ +fi {ɮi i +E[ {i i +ɽ ɨֳ U-S iɱɴS =SSɮ i hh ɮ

25 hS {x +Pɴh +h Pɴh +lɴ ɺ +h xn + nx n Eʮii +PɴhS =SSɮi H ɺS ={ɪM i, ii P +h xn xɺi; +h PɴhS =SSɮi ɺ xɺx H xnS ={ɪM i

ɺ +Pɴh &- C, J, S, U, ], `, i, l, {, {f, +h , ,

xn Pɴh &- ES ɴ Vx ɴ ɮ

]{ - MEhix ɮ Efx ]E hV H VxS ɽii +h {ʽƺ hV ɺ Vxƺ E` Vx, +h nֺªƺ hV xn Vxƺ o Vx + Eɨiұ hǦn ɮ`-Eho] ɮ ɽk´S xɽi

ɮS MEh

+i Eɳ ɮS MEh P> [25]

26 ɮS ڱ ini{z + nx n +ɽi ini{zƺS Eh vi + hii

[ + ] ڱɺɮ hV i&ʺr +lɴ ɪƦ; +li =i{k +, <, =, @, =

[ + ] ini{z +lɴ vi hV ڱ ɮ{ɺx =i{z Zɱ &- +, <, =f, B, B, +, +

27 vi ɮS nx {]n Eʮii & uMhi ƪH

[ + ] BE ڱ ɮɨv iS ڱ ɮ ʨɳx V vi ɮ =i{z i, iɺ uMhi + hii + + + = +; < + < = <; = + = = > hx +, <, > uMhi ɮ i

]{ - + = @ uMhi ɮ ɮ`i xɽ; +h = ɮɺ uMhii ֳ xɽS

[ + ] Ehiɽ xɮxɮɳ ɮS ƪM{ɺx =i{z hª ɮƺ ƪH ɮ + hii i &- + + < +lɴ < = B; + + B = B; + + = +lɴ > = +;

+ + + = +

28 =SSɮS Eɱɨx|ɨh ɮS nx n Eʮii; iƺ ½ nP + hii =SSɮɺ Mhª Eɱɨxɺ j + hii

[ + ] V ɮS =SSɮɺ BE j Mi iƺ ½ ɮ + hii; i &- +, <, =, , =

[ + ] V ɮS =SSɮɺ nx j Mii iƺ nP ɮ + hii i &- +, <, >, B, B, +, +

]{ 1 - ɴɰx ɴ ڱ ɮ ½ i; +h ES ɴ, hV vi, nP i =P[ +ɽ

]{ 2 - ƺEi Ehi {i hx ɮS iɺɮ BE n xii {i hV ɮ nP; S ix j ɨVii E-E-E3, [26] + V E[S +ɮhɨv ix vx BE ii, iƨv nhɮ =, > >3 ix ɮ +xG ½, nP {i =SSɮS EɱS xCE |ɨh nJʴii ½S n{{] nPǺ, i{{] {iɺ Eɳ Mi; hx iS +xG BE, nx ix j xii = ƺ nPi xɽ; +h B, B, +, + ƺ ½i xɽ

29 ɮS +hJ ɴh +h +ɴh ˴f ViҪ +h ʴViҪ + nx n Eʮii ɨxɺlx ɨx |ɪixx =i{z hɮ i ɴh ˴f ViҪ ɮ i; +h + V xɴi i +ɴh ˴f ʴViҪ i +, + {ɮ{ɮ ViҪ i; iS|ɨh <, < +h =, > +{+{ɺi {ɮ{ɮ ViҪ i; +<, +=, + , <>, + , +B, ++, <0 V[ {ɮ{ɮ ʴViҪ i

]{ 1 - B, B, +, + ƪH ɮi {ɮ{ɮ ViҪi xɽ Eɮh E, i ֳS ʴViҪ ɮi{z +ɽi

]{ 2 - V ɮS +xE o] MEh Miɱ i EhS o]x MɳS ɮJ ɽk´S xɽ ڱ ini{z hV vi, +h viS uMhi ƪH, n i i ɮS ɰ{ Eh{֮i ={ɪM +ɽi

30 VxS {ɶɮ, +i&l > + ix n +ɽi n V o]x E +ɽi, i o]x ɮi ʴɴ=i + hii hxSSɮS Mp ɡ =P[ ( ʴɴ=i ) i + ˴f ɡ n ( {=] ) i +, ˴f Vɮɺ =P[ ( <ǹi ʴɴ=i ) ˴f Vɮɺ Mɱ ( <ǹi {=] ) + ɮS =SSɮi i ɡ =P[ +i hx ɮƺ ʴɴ=i hii +h VxS =SSɮi i EVɺi =P[ ˴f n +i; hx Vxƺ Jɱ n|ɨh xƴ +ɽi

{ɶɮ Vx &- S =SSɮi MpS uɮ Mɱ hV {=] +i {SɴҺ +ɽi iS {S M E +x |iEi {S {S Vx +ɽi i M h|ɨh&- [27]

E-M - C, J, M, P, R

S-M - S, U, V, Z, \

]-M - ], `, [, f, h

i-M - i, l, n, v, x

{-M - {, }, , ,

<ǹi ʴɴ=i - +i&l &- S =SSɮi MpS uɮ Vɮɺ =P[ +i; +h Vx {ɶɮ Vx > Vx S v i +ɱɨֳ iƺ +i&l + nֺɮ xƴ +ɽ i &- , , ,

]{ - ƺ <, =, , = ɮƺ +xְ{ , , , Vx +x v ix i i ɮS VM inxְ{ ɮ ( Vx? ) Ev Ev ii v|Ehɴɰx ɨV + |Eɮ iS ɮƶ ( ʴɴ=i hȶ ) xE] xi {[ɨֳ +h i =SSɮi <ǹi ʴɴ=i +ɱɨֳ iƺ +vǺɮ xƴ M +ɽ

<ǹi {=] - > &- S =SSɮi Mp Vɮɺ Mɱ ( {=] ) +i >, hV =hi =i{z Ehɮ +lɴ |Jɮ =SSɮS, + ƺS nֺɮ xƴ +ɽ > Vx h|ɨh &- , , S =SSɮi BE |EɮS Pɹh ˴f Pɺ] +ɽ =P[ +ɽ = hȨv -S Eh Eh +xiɦǴ Eʮii

]{ - hǨɱiұ hS G {ɶɮ, +i&l, > jʴv n ƺEi Ehx E +ɽ iɴɰx hǨɱv hS V G ɴɱ +ɽ i Ehi vhx ʴɱ +ɴ ɽV vxi i |lɨ ʴɴ=i h hV ɮ, xiɮ ˤn ʴɺM ( +, +& ) ɮn hV ɮ {ڴ +ɱʶɴɪ VS =SSɮ ʤɱEֱ i xɽ i; xiɮ ɮxi hV ɮ +i +ɱʶɴɪ VS =SSɮ i xɽ i ɮxi hȨv hV Vxƨv |lɨ {=]h hV MǪ h ˴f {S Miұ {SɴҺ h, xiɮ <ǹi ʴɴ=i hV +i&l, +JҺ <ǹi {=] hVS >ɴh + G +ɽ Vx ƺEii ij{h xɽ hx i ɮұ MEhi ni xɽ il{ [䮦n& =SSɮ jɴɰx i {ɶɮ VxiS <DZ + ]i i ֳi xɺɱɨֳ +i i [28]

31 VxS +{|h +h ɽ|h + +hJ nx n Eʮii Vƨv EɮS vx ʴɶEx BE i i ɽ|h ES +{|h i

ɽ|h - J, P, U, Z, `, f, l, v, {f, , , , , hV {S Miɱ nֺɮ Sɴl +h Sɮ > Vx Sn ɽ|h i

+{|h - C, M, R, S, V, \, ], [, h, i, n, x, {, , , , , , hV {S Miɱ {ʽ, iɺɮ {Sɴ, ʨɳx {vɮ; +i&l Sɮ, +h ; ʨɳx BEn Һ +{|h i

]{ - ɽ|h h +{|hS{I ɽ|hS =SSɮɺ |hɴɪS ={ɪM +fvE Vx ɴ Mi ʶɴɪ J, P = C + ; P = M + + Eƽ +ƶ |Eɮ ni J +h P S

( >? ) hȨv EɮS vx xɺɱ iɮ, {ڴ Miɱ|ɨh, iƨv V BE |EɮS Pɹh +ɽ iɨֳ iS =SSɮiɽ |hɴɪS |ɨh +fvE +ɽ + hhɺ Ei xɽ

32 M䱪 (31) +Eiұ 25- +Eiұ MEhS ƨx E hV + Ex <DZ E, M{SEiұ {SɴҺ Vx{E |iEɺ Mɳ Mɳ Y |{i hɺ Ei xɽ

M{SEi {ʽ - C, S, ], i, { - ɺ +{|h

nֺɮ - J, U, `, l, {f - ɺ ɽ|h

iɺɮ - M, V, [, n, - xn +{|h

Sɴl - P, Z, f, v, - xn ɽ|h

{Sɴ - R, \, h, x, - +xxʺE [29]

ɺ +{|h, ɺ ɽ|h C, J, M, S, U, V <0 |iE VxS nE xƴ iɪɮ i, i䴽S ɨV

]{ - o]x , , , +i&lƺ xn +{|h; , , ƺ ɺ ɽ|h; ɺ xn ɽ|h; +h ɺ xn +{|h Mi Piɱ {ʽV =P[ +ɽ